ระเบียบกกฎหมาย
ช่วยเหลือประชาชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งบประมาณ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
การดำเนินงาน
Operations
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Procurement
กระดานเสวนา
webboard
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.khonghatlocal.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลคลองหาด ครั้งที่ 5/2564
    รายละเอียดข่าว :

วันที่ 16 สิงหาคม 2564 นายสันติ ทรัพย์โสม ท้องถิ่นอำเภอคลองหาด เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลคลองหาด ครั้งที่ 5/2564

เพื่อพิจารณาให้ความช่วยผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(Covid - 19) จำนวน 38 ราย และพิจารณาเห็นชอบโครงการจัดตั้งสถานที่กักกัน
และสังเกตอาการผู้สัมผัสเสี่ยงสูงระดับตำบล (Local Quarantine) โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (Covid - 19) และโครงการส่งเสริม และสนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน
และควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) ณ ห้องประชุมจันทร์เพ็ญ
เทศบาลตำบลคลองหาด

 

 

   

  

    เอกสารประกอบ : ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลคลองหาด ครั้งที่ 5/2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 ส.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 112250 คน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน