ระเบียบกกฎหมาย
ช่วยเหลือประชาชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งบประมาณ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
การดำเนินงาน
Operations
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Procurement
กระดานเสวนา
webboard
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.khonghatlocal.go.th
 
 ระเบียบ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  22 เม.ย. 2561    กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๕๕ 208
  22 เม.ย. 2561    ข้อบังคับ มท.ว่าด้วยการเปรียบเทียบและสอบสวนคดีละเมิดข้อบังคับท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ 208
  22 เม.ย. 2561    ระเบียบ กค.ว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่าจัดการศพผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติตามหน้าท่ีมนุษยธรรม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๖๐ 213
  22 เม.ย. 2561    ระเบียบ มท. ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๓ 188
  22 เม.ย. 2561    ระเบียบ มท. ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ 207
  22 เม.ย. 2561    ระเบียบ มท. ว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๕ 216
  22 เม.ย. 2561    ระเบียบ มท. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๕ 206
  22 เม.ย. 2561    ระเบียบ มท. ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก อบต. รองนายก อบต. ประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. เลขานุการนายก อบต. และเลขานุการสภา อบต.(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๗ 212
  22 เม.ย. 2561    ระเบียบ มท. ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนนายก อบจ. รองนายก อบจ. ประธานสภา อบจ. รองประธานสภา อบจ.สมาชิกสภา อบจ. เลขานุการนายก อบจ. ท่ีปรึกษนายก อบจ. และกรรมการสภา อบจ.(ฉบับท่ี ๒)พ.ศ.๒๕๕๗ 209
  22 เม.ย. 2561    ระเบียบ มท.วส่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๙ 218

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 112266 คน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน