ระเบียบกกฎหมาย
ช่วยเหลือประชาชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งบประมาณ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
การดำเนินงาน
Operations
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Procurement
กระดานเสวนา
webboard
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.khonghatlocal.go.th
 
 ระเบียบกฎหมาย
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  19 เม.ย. 2561    ประกาศ ปภ.เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินทดลองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติ 25 ก.ค.2556 225
  19 เม.ย. 2561    ประกาศ สถ.เรื่องหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. พ.ศ.2560 226
  19 เม.ย. 2561    พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 245
  19 เม.ย. 2561    ระเบียบ กค.ว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่าจัดการศพผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติตามหน้าท่ีมนุษยธรรม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๖๐ 234
  19 เม.ย. 2561    ระเบียบ กค.ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ฉบับท่ี 2) 2559 223
  19 เม.ย. 2561    ระเบียบ มท ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 225
  19 เม.ย. 2561    ระเบียบ มท.ว่าด้วยการการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๐ 240
  19 เม.ย. 2561    ระเบียบ มท.ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ 226
  19 เม.ย. 2561    ระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยท่ียากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๖๐ 228
  19 เม.ย. 2561    ระเบียบ มท.ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒)พ.ศ.๒๕๔๓ 229

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 113324 คน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน