ระเบียบกกฎหมาย
ช่วยเหลือประชาชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งบประมาณ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
การดำเนินงาน
Operations
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Procurement
กระดานเสวนา
webboard
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.khonghatlocal.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


นิเทศติดตามการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


วันที่ 19 สิงหาคม 2564 นายสันติ ทรัพย์โสม ท้องถิ่นอำเภอคลองหาด พร้อมด้วย
คณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติระดับอำเภอ ลงพื้นที่นิเทศติดตามการจัดการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  จำนวน 4 แห่ง
ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเลื่อม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองหาด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลคลองหาด และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินกอง