ระเบียบกกฎหมาย
ช่วยเหลือประชาชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งบประมาณ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
การดำเนินงาน
Operations
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Procurement
กระดานเสวนา
webboard
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.khonghatlocal.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลคลองหาด ครั้งที่ 5/2564


วันที่ 16 สิงหาคม 2564 นายสันติ ทรัพย์โสม ท้องถิ่นอำเภอคลองหาด
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลคลองหาด
ครั้งที่ 5/2564 เพื่อพิจารณาให้ความช่วยผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (Covid - 19) จำนวน 38 ราย และพิจารณาเห็นชอบโครงการจัดตั้ง
สถานที่กักกันและสังเกตอาการผู้สัมผัสเสี่ยงสูงระดับตำบล (Local Quarantine)
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) และโครงการส่งเสริม และสนับสนุนการ
เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19)
ณ ห้องประชุมจันทร์เพ็ญ เทศบาลตำบลคลองหาด