ระเบียบกกฎหมาย
ช่วยเหลือประชาชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งบประมาณ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
การดำเนินงาน
Operations
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Procurement
กระดานเสวนา
webboard
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.khonghatlocal.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


รณรงค์ การใช้ถังขยะอินทรีย์หรือถังขยะเปียกครัวเรือน


วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ดร.นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ ท้องถิ่นอำเภอคลองหาด ได้นำแนวทางดำริที่นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย เรื่องการกำจัดขยะเปียกในครัวเรือน โดยนำเข้าระเบียบวาระประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่อำเภอคลองหาด เพื่อให้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน รวมทั้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอคลองหาด ช่วยดำเนินการจัดทำ "ถังขยะอินทรีย์หรือถังขยะเปียกครัวเรือน" ในครัวเรือนของตนเอง และให้ประชาสัมพันธ์ชาวบ้านในพื้นที่อำเภอคลองหาดร่วมกันดำเนินการ